Pellet drzewny bez VAT? Dowiedz się więcej >

 • Polityka prywatności sklepu internetowego

   

  Administratorem Twoich danych osobowych jest BIOFUTURE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom, Polska posługująca się numerem NIP: 6263042654, REGON: 388871211, KRS: 0000898678.

  Możesz skontaktować się z Administratorem:

  • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom,
  • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: [email protected]

  Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej („Użytkownik”) z platformy internetowej znajdującej się pod domeną www.pellet4future.com/pl („Strona”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

  Twoje dane są bezpieczne?

  Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  Kategorie przetwarzanych danych osobowych

  Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  • dane kontaktowe;
  • dane dotyczące zamówionego towaru;
  • dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
  • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
  • dane dotyczące usług marketingowych.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze Strony.

  odstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania ze Strony, w tym w celu wypełnienia Formularza Kontaktowego.

  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych, dotyczą:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na:
   1. zawieraniu z Użytkownikiem Strony sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.pellet4future.at/pl oraz wykonaniu umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony sklepu internetowego, w tym zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrywania reklamacji - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. na założeniu i obsłudze konta Użytkownika na Stronie sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.pellet4future.at/pl- podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
   1. prowadzenie działań marketingowych w tym newsletter (zgodnie z wymogami prawa działania marketingowe za pośrednictwem wiadomości e-mail odbywają się w oparciu o zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji),
   2. komunikację z Tobą w związku wiadomością przesłaną do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego,
   3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia,
   4. archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.

  Czas przetwarzania danych

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:

  1. do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Strony w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;
  2. do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  3. do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową bądź telefoniczną albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  4. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umów.

  Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

  Kategorie odbiorców

   

  Twoje dane mogą być przekazane do podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, firmy transportowe i pocztowe, operatorzy płatności internetowych.

   

  Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

  Twoje dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

  Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Twoje prawa

  Przysługuje Ci prawo:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. do przenoszenia danych osobowych;
  3. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

  W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

  Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

   

  Polityka plików cookie

   

  Pliki cookies

  Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

  Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

  • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
  • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Stronę;
  • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics.

  Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

  Administator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Gordon House 4 Barrow Street, Dublin, D04, E5W5 Ireland w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Strony, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Dane przekazywane do Google Analytics są zanonimizowane.

  Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel funkcjonującego w ramach Facebook Custom Audience dostarczonego przez Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii w celu tworzenia statystyk, analiz oraz w celu prowadzenia działań marketingowych. W ramach tego narzędzia Administrator ma dostęp jedynie do Twoich danych anonimowych (plików cookies). Możesz samodzielnie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies przez Facebok Custom Audiences w ustawieniach plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych przez serwis Facebook znajdziesz na stronie https://pl- pl.facebook.com/policies/cookies/.

  Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony.

  Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Administator ich nie sprzedaje ani nie udostępnia innym firmom. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie.

  Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony.

  Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  * Zgoda na wykorzystanie adresu mailowego jest wyrażana poprzez samo działanie (podanie adresu mailowego)

   

  Copyright Pellet 4 Future © 2021 All rights reserved. Design by Red InGo